Informacje

Informacje dla hodowców

Hodowla psów rasowych – Podatek dochodowy

Hodowla psów rasowych zgodnie z ustawodawstwem polskim należy do działu specjalnego produkcji rolnej. Według brzmienia art. 2 ust. 3 ustawy o PIT Działami specjalnymi produkcji rolnej są: uprawy w szklarniach i ogrzewanych tunelach foliowych, uprawy grzybów i ich grzybni, uprawy roślin „in vitro”, fermowa hodowla i chów drobiu rzeźnego i nieśnego, wylęgarnie drobiu, hodowla i chów zwierząt futerkowych i laboratoryjnych, hodowla dżdżownic, hodowla entomofagów, hodowla jedwabników, prowadzenie pasiek oraz hodowla i chów innych zwierząt poza gospodarstwem rolnym.

Osoby prowadzące hodowlę psów rasowych są zobowiązane do płacenia podatku dochodowego od każdego posiadanego psa/suki. Dotyczy to również każdej osoby posiadającej choćby jedną sukę będącą suką hodowlaną lub psa, który jest reproduktorem.

Dochód z działów specjalnych produkcji rolnej może być ustalany na trzy sposoby zależnie od wyboru podatnika:

  1. normami szacunkowymi – rozpoczęcie prowadzenia hodowli psów rasowych w danym roku podatkowym należy zgłosić do Urzędu Skarbowego, składając deklarację PIT-6 w ciągu 7 dni od dnia uzyskania rejestracji przydomka i wpisu dla suki „Suka hodowlana”. Deklarację PIT-6 należy złożyć także w ciągu 7 dni w przypadku każdej zmiany dotyczącej np. ilości posiadanych psów. (art. 43.1. ust. 3 ustawy o PIT). Każdy hodowca ma również obowiązek składać PIT-6 do 20 stycznia każdego roku. Obowiązek ten wynika, z faktu iż co roku obowiązuje nowe Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie norm szacunkowych dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej, w którym określany jest dochód w związku z posiadaniem rasowego psa Według Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie norm szacunkowych dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej z dnia 19 grudnia 2018 r. dochód z jednego psa w 2019 roku wynosi 46,59 zł, dochód za ta rasowego 17,25 (p. 15 k i l Załącznika do Rozporządzenia).
  1. na podstawie KPiR (wówczas zgłoszenie PIT-6 nie jest wymagane),

Dochód w przypadku wyboru księgi przychodów i rozchodów ustalany jest na podstawie osiągniętych przychodów np. ze sprzedaży psów pomniejszony o poniesione wydatki np. na wystawy, karmy, akcesoria ( w art. 14 ustawy o PIT ).

Na koniec roku podatnik rozlicza się z działalności gospodarczej składając PIT 36 i załącznik DS.

  1. na podstawie pełnych ksiąg (wówczas zgłoszenie PIT-6 nie jest wymagane

Hodowla psów rasowych – VAT

Hodowla psów jako rodzaj działalności znajduje się w Polskiej Kwalifikacji Działalności w dziale PKD 01.49.Z (chów i hodowla pozostałych zwierząt). Hodowca psów rasowych w świetle obowiązujących przepisów jest rolnikiem ryczałtowym i korzysta ze zwolnienia podmiotowego z podatku VAT (art. 43 ust. 3 Ustawy o VAT).*

*SPPR z najwyższą starannością i dbałością przedstawiło powyższe informacje. Jednak dopuszcza możliwość, że pewne informacje mogą być nieaktualne, niedokładne lub niewyczerpujące. Informacje mają charakter ogólny i nie zawierają opisów wszystkich możliwych sytuacji i wyjątków. Materiał ten nie stanowi porady profesjonalnej lub prawnej (w przypadku potrzeby konkretnej porady należy skonsultować się z wykwalifikowanym doradcą). Dlatego też SPPR nie ponosi żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do przedstawionych informacji oraz nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, które mogą wystąpić na skutek niedokładności lub zaniedbań związanych z podanymi informacjami, ani za skutki działań podjętych na podstawie tych informacji.

Celem niniejszej klauzuli o wyłączeniu odpowiedzialności nie jest ograniczenie odpowiedzialności za niespełnienie jakichkolwiek wymogów nałożonych przez obowiązujące prawo krajowe lub międzynarodowe, ani wyłączenia odpowiedzialności za kwestie, które nie podlegają wyłączeniu w ramach tego prawa.