POLITYKA PRYWATNOŚCI STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ PSÓW RASOWYCH

POLITYKA PRYWATNOŚCI STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ PSÓW RASOWYCH

Strony internetowej SPPR.PL

Jeżeli korzystasz z naszej strony internetowej oraz maila to prosimy o zapoznanie się
z zapisami niniejszej polityki, gdyż prywatność osób odwiedzających oraz członków naszego Stowarzyszenia jest bardzo ważna. Dbamy o to aby Twoje dane były bezpieczne i przetwarzane jedynie w niezbędnym zakresie.

POSTANOWIENIA OGÓLNE:

Niniejsze postanowienia stanowią opracowaną przez nas politykę prywatności, która określa podstawy prawne przetwarzania Państwa danych osobowych oraz informacje dotyczące zbierania i wykorzystywania tychże danych osobowych przez Stowarzyszenie Przyjaciół Psów Rasowych ul. Elizy Orzeszkowej 7A/32, 15-083 Białystok, KRS: 0000428078, NIP: 9662086063, REGON: 20071567800000, tel. 729 437 812, e-mail: pies@sppr.pl

Stowarzyszenie Przyjaciół Psów Rasowych wykorzystuje Państwa dane osobowe do celów wskazanych w naszej Polityce Prywatności, a także w innych celach, o których są Państwo informowani za każdym razem.

Podkreślamy, że niniejsza polityka prywatności jest zgodna z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

 1. DEFINICJE

 

 • Administrator – Stowarzyszenie Przyjaciół Psów Rasowych, ul. Elizy Orzeszkowej 7A/32, 15-083 Białystok, KRS: 0000428078, NIP: 9662086063, REGON: 20071567800000, tel. 729 437 812, e-mail: pies@sppr.pl
 • Serwis – strona internetowa dostępna pod adresem: SPPR.PL
 • RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
 • Dane osobowe – informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej

 

 1. INFORMACJE OGÓLNE

 

 • Na podstawie art. 37 ust. 1 RODO nie ciąży na nas obowiązek wyznaczenia inspektora danych osobowych, lecz taka rolę będzie pełnił Administrator.
 • Administratorem Państwa danych osobowych jest Stowarzyszenie Przyjaciół Psów Rasowych, ul. Elizy Orzeszkowej 7A/32, 15-083 Białystok, KRS: 0000428078, NIP: 9662086063, REGON: 20071567800000, tel. 729 437 812, e-mail: pies@sppr.pl
 • W sprawach związanych z Państwa danymi należy kontaktować się z Administratorem na wskazane powyżej dane adresowe, bądź teleadresowe.

 

 1. CELE ORAZ PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH

 

 • Państwa dane będą przetwarzane przez Administratora celem zrzeszania hodowców i miłośników psów nadając im status członków Stowarzyszenia – podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.
 • Państwa dane będą również przetwarzane przez Administratora w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi oraz gdy Administrator posiada do zrealizowania tzw. prawnie uzasadniony interes, np. przyjęcie zapytania i udzielenie na nie odpowiedzi – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegający na ochronie jego praw.
 • Państwa dane będą również przetwarzane przez Administratora, gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, np.
  w razie konieczności udostępnienia danych osobowych organom państwowym – art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 • Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane przez Administratora również na podstawie i w celu realizacji obowiązków określonych w ustawie z dnia 01.03.2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r., poz. 593) – na podstawie art. 96 ustawy.
 • Państwa dane mogą być przetwarzane również w celach rekrutacyjnych, marketingowych – podstawą prawną przetwarzania jest wówczas wyrażona przez Państwo zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).
 • Informujemy, iż nie zbieramy w sposób celowy Państwa „wrażliwych” danych osobowych, z wyjątkiem sytuacji, gdy obowiązek taki ciąży na nas wedle obowiązujących przepisów prawa, na przykład w celu rekrutacji. Dane wrażliwe są to dane osobowe ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych oraz przetwarzania danych genetycznych, danych biometrycznych w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej lub danych dotyczących zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej tej osoby.

 

 1. RODZAJ DANYCH
  • Jeżeli korzystasz z naszych usług informujemy, że przetwarzamy następujące Państwa dane osobowe, których podanie niezbędne jest do przyjęcia danej osoby w poczet członków Stowarzyszenia:
 2. nazwisko i imiona
 3. imiona rodziców
 4. data i miejsce urodzenia
 5. adres zamieszkania
 6. numer dowodu
 7. telefon
 8. e-mail
 9. strona internetowa
  • Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
 10. ODBIORCY PAŃSTWA DANYCH

 

 • Informujemy, że nie ujawniamy Państwa danych osobowych innym podmiotom,
  z wyjątkiem przypadków, gdy jest to konieczne w związku z prowadzoną działalnością (np. operatorzy pocztowi, kurierzy, upoważnieni pracownicy bądź współpracownicy Administratora, którzy korzystają z danych w celu realokacji działań Stowarzyszenia), jak również w sytuacjach wymaganych przez przepisy prawa oraz w celu realizacji Państwa zgłoszeń. Państwa dane mogą być w związku z powyższym udostępniane m.in. następującym kategoriom odbiorców:
 • Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych,
 • urzędom skarbowym,
 • innym organom administracji publicznej zgodnie z przepisami prawa.

 

 1. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

 

 • Państwa dane udostępnione na podstawie zgody, którą wyraziliście przechowywane będą do czasu cofnięcia zgody.

Państwa Dane osobowe będziemy przetwarzać tylko przez okres, w którym istnieje do tego podstawa prawna, a więc do momentu, w którym:

➢ przestanie ciążyć na nas obowiązek prawny, zobowiązujący do przetwarzania danych,

➢ ustanie możliwość ustalania, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń związanych z Państwa członkostwem w Stowarzyszeniu,

➢ obowiązuje Państwa zgoda na przetwarzanie danych, jeśli to ona była jego podstawą,

➢ zostanie przyjęty złożony przez Państwa sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych – w przypadku gdy podstawą przetwarzania danych był uzasadniony interes administratora lub gdy dane były przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego.

 • Państwa dane, które nam przekazaliście w celu wykonania umowy, o której mowa w pkt 3.1. będą przechowywane przez okres jej obowiązywania oraz mogą być przechowywane przez okres do upływu terminu przedawnienia roszczeń obu stron.

 

 

 1. PAŃSTWA UPRAWNIENIA ZWIĄZANE Z OCHRONĄ DANYCH OSOBOWYCH

 

 • Posiadają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 • Posiadają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania.
 • Posiadają Państwo prawo do przenoszenia danych.
 • Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, jednakże jest to niezbędne do zrzeszania hodowców i miłośników psów nadając im status członków Stowarzyszenia. Niepodanie danych uniemożliwi nadanie Państwu statusu członka Stowarzyszenia oraz wykonywania dalszych działań związanych z Państwa członkostwem w ramach naszego Stowarzyszenia.
 • W przypadku, gdy podanie danych osobowych wynika z wyrażonej przez Państwa zgody, niepodanie danych uniemożliwi nam podjęcie czynności, na którą wyrażana jest zgoda.
 • Posiadają Państwo prawo wycofania zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody jest równie łatwe jak jej wyrażenie i nastąpić może przez złożenie przez Państwa stosownego oświadczenia przesłanie poprzez wiadomość e-mail na nasz adres.
 • Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 

 1. BEZPIECZEŃSTWO PAŃSTWA DANYCH ORAZ ZMIANY W POLITYCE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

 

 • Przetwarzając Państwa dane osobowe podkreślamy, iż stosujemy środki organizacyjne, technologiczne i techniczne zgodne z właściwymi przepisami prawa, zabezpieczające przed ich utratą lub nieautoryzowanym dostępem, adekwatne do ryzyka ustalonego
  w trakcie analiz.
 • Informujemy także, że możemy wprowadzać zmiany w niniejszym dokumencie, które stanowią odzwierciedlenie aktualnej Polityki ochrony danych osobowych. W przypadku modyfikacji, zmienia się również data ostatniego uaktualnienia, widniejąca na pierwszej stronie dokumentu. Zachęcamy Państwa do regularnego zapoznawania się z niniejszą Polityką, aby dowiedzieć się, w jaki sposób chronimy Państwa dane osobowe.
 • Podkreślamy także, że spoczywa na Państwu obowiązek zapoznania się z aktualną na stronie SPPR.PL Polityką prywatności.

Końcowo podkreślamy, że działając, jako Stowarzyszenie podejmujemy wszelkie starania aby zapewnić Państwu najwyższą ochronę danych osobowych. W przypadku jakichkolwiek pytań z Państwa strony dotyczących sposobu administrowania Państwa danymi osobowymi prosimy o kontakt pod adresem e-mail: pies@sppr.pl