Statut

 

Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Stowarzyszenie nosi nazwę STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ PSÓW RASOWYCH, zwane w dalszej części Statutu SPPR.

§ 2

STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ PSÓW RASOWYCH jest Stowarzyszeniem zarejestrowanym w KRS, które działa na podstawie ustawy z dnia 07 kwietnia 1989 roku prawo o stowarzyszeniach oraz posiada osobowość prawną.

§ 3

 1. 1.       Terenem działalności SPPR jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.

 1. Siedzibą SPPR jest miasto Białystok.
 2. SPPR ma prawo należeć do krajowych i międzynarodowych organizacji kynologicznych.
 3. SPPR  ma prawo używania pieczęci oraz oznak organizacyjnych.
 4. SPPR  może dysponować własnym organem prasowym oraz posiadać rzecznika prasowego.
 5. SPPR może prowadzić działalność gospodarczą (zgodnie z obowiązującymi przepisami), z której całkowity dochód będzie przeznaczony na realizację jego celów.
 6. SPPR opiera swoją działalność na pracy społecznej członków, a w razie potrzeby do prowadzenia swych spraw może zatrudnić pracowników lub korzystać z firm usługowych, oraz powoływać biura.
 7. SPPR może powoływać jednostki terenowe – oddziały, obejmujące zasięgiem działania jedno lub kilka województw. Powołana terenowa jednostka organizacyjna SPPR posiada osobowość prawną.
 8. Czas trwania SPPR nie jest ograniczony.

Rozdział II
CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA SPPR


§ 4

1. Celem SPPR  jest oparta na podstawach naukowych, jak i własnych doświadczeniach, organizacja hodowli psów rasowych dla osiągnięcia jak najwyższego poziomu pod względem hodowlanym i estetycznym oraz popularyzacji psów rasowych wśród polskiego społeczeństwa.

2.   Celem SPPR jest także zrzeszanie hodowców i miłośników psów.

§ 5

SPPR  realizuje swoje cele poprzez:

1.       prowadzenie rejestru psów rasowych, księgi rodowodów, rejestru przydomków i prowadzenie dokumentacji hodowlanej zgodnie z istniejącymi przepisami,

2.       zapobieganie bezdomności poprzez wszczepianie mikroczipów,

3.       reprezentowanie interesów polskiej kynologii przed władzami i instytucjami w kraju

4.       organizowanie i uczestniczenie w imprezach kynologicznych /wystawach, pokazach, konkursach/,

5.       rozwijanie i popieranie działalności propagandowej, wydawniczej oraz naukowo-badawczej w zakresie kynologii

6.       współpracę w dziedzinie kynologii z zakładami naukowymi i naukowo-badawczymi

7.       propagowanie właściwego stosunku ludzi do zwierząt.

8.       propagowanie wiedzy o szkoleniu, wychowaniu i utrzymaniu psów ze szczególnym uwzględnieniem ras obronnych.

9.       organizowanie zebrań, wykładów, kursów,

10.   organizowanie szkolenia  i doskonalenia: sędziów, asystentów, oraz służb pomocniczych,

11.   czuwanie nad przestrzeganiem przez członków  SPPR  ogólnych zasad etyki w zakresie hodowli i chowu psów.


Rozdział III
CZŁONKOWIE SPPR – ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 6

 1. Członkami  SPPR mogą być osoby fizyczne i prawne zainteresowane amatorską hodowlą kotów i psów rasowych, które są obywatelami RP, zamieszkują na terenie Rzeczpospolitej Polskiej lub mają siedzibę na terenie naszego kraju.
 2. Cudzoziemcy mający miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej mają prawo przynależności do  SPPR w myśl ogólnie przyjętych zasad statutowych.
 3. Członkowie  SPPR dzielą się na:
 4. a)      zwyczajnych;
 5. b)      wspierających;
 6. c)       honorowych.

§ 7

 1. 1.         Członkiem zwyczajnym SPPR mogą być:
 2. a)        osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawione praw publicznych,
 3. b)        małoletni w wieku 16 do 18 lat, którzy mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych,
 4. c)         małoletni poniżej 16 lat za zgodą przedstawicieli ustawowych,
 5. d)        cudzoziemcy.

§ 8

 1. Warunkiem przyjęcia CZŁONKA ZWYCZAJNEGO jest:
 2. a)      złożenie pisemnej deklaracji członkowskiej;
 3. b)      uiszczenie wpisowego i składki członkowskiej;
 4. c)       podjęcie stosownej uchwały przez Zarząd SPPR o przyjęciu kandydata na Członka Zwyczajnego .
 5. Ponowne przyjęcie w szeregi SPPR  członka, uprzednio wykluczonego prawomocnym wyrokiem Sądu Koleżeńskiego, może nastąpić nie wcześniej niż po upływie orzeczonej kary.

§ 9

CZŁONEK ZWYCZAJNY SPPR ma następujące prawa:

 1. 1.       czynne i bierne prawo wyborcze do władz  SPPR  oraz prawo głosowania na Walnym Zebraniu Członków,

 1. zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności  SPPR, 
 2. używać znaku logo SPPR  przy reklamowaniu swojej hodowli oraz nosić odznakę SPPR,
 3. uczestniczyć we wszystkich imprezach organizowanych przez SPPR. 

§ 10

Statutowym prawem i obowiązkiem członka  SPPR  jest uczestniczenie w Walnym Zebraniu Członów.

§ 11

Członkowie  SPPR  pełnią powierzone im w drodze wyboru funkcje społecznie. Mogą jednak otrzymać zwrot poniesionych kosztów.

§ 12

Członek SPPR  ma obowiązek:

 1. przestrzegać postanowień Statutu, regulaminów wewnętrznych, instrukcji oraz uchwał  SPPR, 
 2. sumiennie wykonywać zadania, które zostaną mu powierzone przez władze SPPR, 
 3. współpracować władzami i organami SPPR   w jego pracy przy realizowaniu statutowych i regulaminowych zadań oraz brać w nich czynny udział,
 4. stać na straży dobrego imienia  SPPR,
 5. przeciwstawiać się nieetycznym zachowaniom członków SPPR, 
 6.  wywiązywać się ze wszystkich zobowiązań wobec SPPR, 
 7. rzetelnego prowadzenia hodowli, mając na celu postęp hodowlany (nie dotyczy osób, które nie rozmnażają psów),
 8. humanitarnego traktowania wszystkich zwierząt i przestrzegania ustawy o ochronie zwierząt,
 9. płacić regularnie składki członkowskie.

§ 13

 1. CZŁONKIEM WSPIERAJĄCYM może zostać osoba fizyczna lub osoba prawna deklarująca SPPR  pomoc merytoryczną, rzeczową lub finansową, która złoży pisemną deklarację przystąpienia i zostanie do niej przyjęta uchwałą Zarządu. W deklaracji winna zostać wskazana forma wsparcia.
 2. Członek wspierający będący osobą prawną jest reprezentowany w SPPR  przez upoważnioną osobę, zgodnie z obowiązującym daną osobę prawną prawnym statutem.
 3. Członek wspierający jest zobowiązany popierać działalność SPPR  w zadeklarowany przez siebie sposób.
 4. Członek wspierający ma prawo do udziału z głosem doradczym we wszystkich pracach SPPR,  w tym Walnym Zebraniu Członków.
 5. Od decyzji Zarządu przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zebrania Członków.
 6. Członek wspierając nieprowadzący hodowli psów rasowych może zostać zwolniony z płacenia składek członkowskich na podstawie uchwały Zarządu.

§ 14

 1. CZŁONKIEM HONOROWYM może zostać osoba fizyczna, szczególnie zasłużona w realizacji celów SPPR, której taką godność nada Walne Zebranie Członków.
 2. Członek honorowy ma prawo do udziału z głosem doradczym w Walnym Zebraniu Członków.
 3. Członkowie honorowi mają prawo do uczestnictwa we wszystkich imprezach organizowanych przez SPPR  bez uiszczania opłat i są zwolnieni z płacenia składek członkowskich.

§ 15

Członkostwo w SPPR   wygasa na skutek:

 1. dobrowolnej rezygnacji z przynależności do SPPR   zgłoszonej na piśmie Zarządowi – po uprzednim uregulowaniu składek członkowskich i innych zobowiązań,
 2. śmierci członka SPPR ,
 3. skreślenia z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań przez okres przekraczający 6 miesięcy,
 4. wykluczenia z SPPR   na podstawie uchwały Zarządu w przypadku stwierdzenia rażącego naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania postanowień, uchwał i regulaminów oraz zasad etyki,
 5. wykluczenia w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu powszechnego, orzekającego karę dodatkową w postaci pozbawienia praw publicznych,
 6. rozwiązania lub likwidacji SPPR,
 7. pozbawienia członkostwa honorowego w wyniku uchwały Walnego Zebrania Członków.

§ 16

 1. Zarząd  SPPR  zobowiązany jest zawiadomić członka o skreśleniu lub wykluczeniu, podając przyczyny skreślenia lub wykluczenia, wskazując na prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania Członków w terminie 30 dni od daty doręczenia stosownej uchwały.
 2. Osoba wykluczona lub skreślona ma prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania Członków w terminie 30 dni od daty doręczenia stosownej uchwały.ROZDZIAŁ IV
NACZELNE WŁADZE SPPR
§ 17

 1. Naczelnymi władzami SPPR  są:
 2. a)      Walne Zebranie Członków,
 3. b)      Zarząd SPPR, 
 4. c)       Główna Komisja Rewizyjna,
 5. d)      Sąd Koleżeński.
 6. 2.       Naczelne władze  SPPR  są wybierane w głosowaniu tajnym. Zgromadzeni mogą podjąć uchwałę o głosowaniu jawnym na Walnym Zebraniu Członków. Kadencja naczelnych władz  SPPR  trwa 5/pięć/ lat.

 1. Władze  SPPR  działają zgodnie z obowiązującymi przepisami polskiego prawa, postanowieniami niniejszego statutu oraz na podstawie regulaminów wewnętrznych, instrukcji, uchwał.
 2. Członkowie wybrani do władz SPPR  mogą tę samą funkcję pełnić przez nieograniczoną ilość kadencji.

§ 18

1.       W przypadku ustąpienia w trakcie trwania kadencji liczby członków poszczególnych władz, władzom tym przysługuje prawo kooptacji. Jednakże liczba członków dokooptowanych nie może przekroczyć 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru. Po przekroczeniu tej liczby uzupełnienie składu władz w trakcie trwania ich kadencji wymaga przeprowadzenia wyborów uzupełniających.

2.       Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów i są prawomocne bez względu na liczbę obecnych, z zastrzeżeniem § 57 ust. 1. W razie równej ilości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego obrad.

§ 19

 1. 1.      Jeżeli liczba członków przekroczy 100 osób, Walne Zebranie Członków zostaje zastąpione przez Zebranie Delegatów.
 2. 2.      Delegaci wybierani są uchwałą Walnego Zebrania Członków Oddziału w roku, w którym odbywa się Sprawozdawczo-Wyborcze Walne Zebranie Członków.
 3. 3.      Nowo powołane oddziały wybierają delegatów na pierwszym Walnym Zebraniu Członków Oddziału.
 4. 4.      Kadencja trwa do Walnego Zebrania Członków Oddziału w roku, w którym ma miejsce kolejne Sprawozdawczo-Wyborcze Walne Zebranie Członków.
 5. 5.      Liczbę delegatów z poszczególnych oddziałów ustala Zarząd Główny proporcjonalnie do ilości członków, minimum 2 delegatów z oddziału.WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW

§ 20

 1. 1.       Najwyższą władzą  SPPR  jest Walne Zebranie Członków.

 1. Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd. Odbywa się w nieprzekraczalnym terminie do 31 maja każdego roku.
 2. Walne Zebranie Członków sprawozdawczo-wyborcze odbywa się raz na 5 lat najpóźniej do dnia 30 czerwca każdego roku.
 3. Nadzwyczajne posiedzenie Walnego Zebrania Członków zwołuje Zarząd SPPR   z własnej inicjatywy, na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej lub na pisemny wniosek co najmniej 1/3 członków zwyczajnych SPPR.   
 4. Zarząd zobowiązany jest do zwołania Nadzwyczajnego Zebrania Członków w terminie do 90 dni od zgłoszenia wniosku lub na żądanie Głównej Komisji Rewizyjnej.
 5. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje tylko nad sprawami, dla których zostało zwołane /porządek zebrania/.
 6. Obradami Walnego Zebrania kieruje Prezydium w składzie: przewodniczący, sekretarz, członkowie
 7. Prezydium Walnego Zebrania wybierane jest w głosowaniu jawnym, zwykłą większością obecnych członków na okres trwania Zebrania spośród członków SPPR.
 8. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Członków zawiadamia się pisemnie wszystkich członków SPPR   na 14 dni przed datą Walnego Zebrania Członków.

§ 21

 1. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne, sprawozdawczo- wyborcze lub nadzwyczajne.
 2. W Walnym Zebraniu Członków mogą brać udział – z głosem doradczym – członkowie wspierający oraz honorowi.

§ 22

Do uprawnień Walnego Zebrania Członków należy decydowanie o wszystkich sprawach  SPPR,  a w szczególności o:

1.    wyborze i odwołaniu Władz SPPR,

2.    uchwalaniu Statutu SPPR oraz jego zmian,

3.    uchwalaniu regulaminów działalności SPPR,

4.    . uchwalaniu kierunków i priorytetów działania SPPR,

5.    udzielaniu lub odmowie udzielenia absolutorium Zarządowi lub poszczególnym jego członkom,

6.    zatwierdzaniu i rozpatrywaniu sprawozdań z pracy Zarządu SPPR, Głównej Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego z działalności tych organów zakres między Walnymi Zebraniami Członków,

7.    uchwalaniu na wniosek Zarządu SPPR  budżetu,

8.    udzielaniu lub odmowie udzielenia absolutorium Zarządowi zgodnie z decyzją Głównej Komisji Rewizyjnej,

9.            na wniosek Zarządu SPPR  o ustanawianiu wysokości wpisowego, składek członkowskich, rejestracji psów, rodowodów, poprawek w rodowodach, nostryfikacji rodowodu, transferu, dyplomu, kart krycia oraz kart miotu,

10.        rozpatrywaniu apelacji członków SPPR   od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego,

11.        nadawaniu lub pozbawianiu godności członka honorowego SPPR,

12.        podejmowaniu ostatecznych uchwał w sprawach odwoławczych od decyzji Zarządu  SPPR,

13.        rozpatrywaniu wniosków zgłoszonych na Walnym Zebraniu Członków ,

14.        decydowaniu o przystąpieniu SPPR do organizacji krajowych, zagranicznych i międzynarodowych,

15.        podejmowaniu uchwał o rozwiązaniu SPPR   oraz przeznaczeniu jego majątku.

NADZWYCZJNE WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW

§ 23

 1. 1.       Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd SPPR:

a) z własnej inicjatywy

b) na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej,

c) na żądanie 1/3 członków SPPR  posiadających prawo wyborcze lub w przypadku uszczuplenia o ponad 1/2 składu osobowego poszczególnych organów naczelnych władz, w terminie nie późniejszym jak 90 dni od zgłoszenia wniosku lub żądania.

 • 2.       W przypadku nie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w/w terminie, Zebranie zwołuje Główna  Komisja Rewizyjna.
 • 3.       Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje tylko nad sprawami, dla którego zostało zwołane.
 • 4.       Zarząd  SPPR  powiadamia członków, co najmniej na 14 dni przed wyznaczonym terminem zebrania.


ZARZĄD  SPPR

§ 24

 1. Zarząd  SPPR jest organem wykonawczym Walnego Zebrania Członków. Kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków.
 2. Stowarzyszenie reprezentowane jest na zewnątrz również przy zaciąganiu zobowiązań majątkowych jednoosobowo przez Prezesa Zarządu.

§ 25

Zarząd  SPPR składa się z 3 osób wybieranych przez Walne Zebranie Członków spośród członków SPPR  Na pierwszym posiedzeniu Zarząd wybiera ze swojego grona prezesa, zastępcę prezesa, sekretarza, a o dokonanym wyborze powiadamia Walne Zebranie Członków.

§ 26

Zarząd  SPPR zbiera się na posiedzeniach w miarę zaistniałych potrzeb, jednak nie rzadziej jak raz w miesiącu. Zarząd  SPPR podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, w przypadku, gdy głosy przeciwne są równoważne, decydujący głos ma Prezes.

§ 27

 1. 1.       Jednostkami terenowymi SPPR są oddziały. Do powołania oddziału przez Zarząd Główny wymagany jest wniosek co najmniej 15 osób deklarujących przystąpienie do SPPR lub będących już jego członkami zwyczajnymi. Tworząc oddział, Zarząd Główny zatwierdza jego siedzibę.
 2. 2.       Władzami Oddziału są:
  a) Walne Zebranie Członków Oddziału,

b) Zarząd Oddziału,
c) Komisja Rewizyjna Oddziału.

 • 3.       Kadencja Zarządu Oddziału i Komisji Rewizyjnej Oddziału trwa 3 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów obecnych członków Walnego Zebrania Członków Oddziału.
 • 4.       Uchwały Zarządu Oddziału, podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków Zarządu.
 • 5.       Uchwały Komisji Rewizyjnej Oddziału, podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków Komisji. Na podstawie uchwały pełnego składu Komisja Rewizyjna Oddziału może podejmować uchwały w głosowaniu tajnym.
 • 6.        Organem odwoławczym od decyzji Zarządu Oddziału jest Zarząd Główny.
 • 7.       W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Oddziału w trakcie kadencji, skład osobowy tych władz uzupełniany jest spośród niewybranych kandydatów, wg kolejności uzyskanych głosów
 • 8.       Liczba wybranych w ten sposób członków władz nie może przekroczyć 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru.

§28

Do obowiązków Zarządu SPPR należy:

1.    kierowanie działalnością SPPR zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz ze Statutem i uchwałami Walnego Zebrania Członków,

2.    reprezentowanie SPPR na zewnątrz,

3.    przyjmowanie, wykluczanie i skreślanie członków,

4.    zwoływanie i przygotowywanie WZC,

5.    realizowanie uchwał WZC,

6.    prowadzenie ewidencji członków, wystawianie i wydawanie rodowodów, rejestracji psów,

7.    organizowanie wystaw, pokazów, konkursów,

8.       przygotowywanie projektów regulaminów związanych z działalnością statutową oraz zmian w istniejących regulaminach, instrukcji i innych przepisów wewnętrznych/z wyłączeniem regulaminów działalności naczelnych władz/ oraz kontrolą ich realizacji,

9.       organizowanie szkoleń dla członków SPPR i służb pomocniczych,

10.   ustalanie wysokości opłat świadczonych na rzecz SPPR przez jego członków za: organizowanie wystaw, pokazów, rodowodów, transferów psów, rejestrację przydomka hodowlanego /nazwa hodowli, wpisowego , składki członkowskiej, rejestracji  psów, dyplomów a także inne opłaty związane z prowadzeniem hodowli , /

11.   podejmowanie uchwał w ramach statutu i udzielonych uprawnień przez Walne Zebranie Członków,

12.   rozpatrywanie wniosków, skarg i odwołań,

13.   prowadzenie gospodarki majątkiem i funduszami SPPR,

14.   opracowywanie rocznych sprawozdań z działalności ,

15.   występowanie do WZC z wnioskiem o nadanie godności członka honorowego,

16.   wydawanie czasopism, ulotek, prospektów oraz innych wydawnictw związanych z kynologią,

17.   udzielanie wyróżnień oraz nagród,

18.   wnioskowanie w sprawach kar dyscyplinarnych do Sądu Koleżeńskiego,

19.   podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia SPPR  do organizacji kynologicznych w kraju i za granicą.

20.   składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków,

21.    powoływanie i rozwiązywanie jednostek terenowych – oddziałów, zatwierdzenie ich zasięgu działania oraz siedziby,

22.    koordynowanie działalności jednostek terenowych,

23.   zawieszanie w czynnościach Zarządów Oddziałów, jeżeli ich działalność jest niezgodna z przepisami prawa, postanowieniami statutu lub uchwałami władz SPPR,

24.   zawieszanie uchwał Zarządów Oddziałów, w razie ich sprzeczności z przepisami prawa, postanowieniami statutu oraz uchwałami władz nadrzędnych,

25.   rozpatrywanie wniosków Zarządów Oddziałów,

26.   rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządów Oddziałów,

27.   wnioskowanie do Walnego Zebrania Członków, z własnej inicjatywy lub na wniosek zarządów oddziałów o przyznanie nagród za działalność na rzecz SPPR,

28.    rozstrzyganie spraw związanych z naruszeniem statutu, regulaminów i uchwał władz SPPR,

29.    W razie zawieszenia Zarządu Oddziału, Zarząd Główny powołuje Zarząd Tymczasowy, który pełni swoje funkcje do czasu wyboru nowego Zarządu Oddziału przez Walne Zebranie Członków Oddziału.

GŁÓWNA KOMISJA REWIZYJNA

§ 29

 1. Główna Komisja Rewizyjna jest wewnętrznym organem kontroli działalności SPPR.
 2. Główna Komisja Rewizyjna kontroluje całokształt działalności SPPR.

§ 30

 1. 1.       Główna Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybieranych przez Walne Zebranie Członków
 2. 2.       Na pierwszym posiedzeniu Główna Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona
 3. a)      przewodniczącego,
 4. b)      zastępcę przewodniczącego,
 5. c)       sekretarza.
 6. 3.       Do skuteczności uchwał Głównej Komisji Rewizyjnej wymagana jest zwykła większość głosów, niezbędny jest w głosowaniu udział przewodniczącego lub jego zastępcy.
 7. 4.       Uchwały Głównej Komisji Rewizyjnej, podejmowane są w głosowaniu jawnym. Na podstawie uchwały pełnego składu Główna Komisja Rewizyjna może podejmować uchwały w głosowaniu tajnym
 8. 5.       Członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej mają prawo uczestniczyć w obradach Zarządu z głosem doradczym.
 9. 6.       Członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami Zarządu, ani pełnić żadnej innej funkcji.

§ 31

Do kompetencji Głównej Komisji Rewizyjnej należy:

 1. kontrola całokształtu działalności SPPR  oraz pracy Zarządu co do prawidłowości oraz zgodności ze Statutem i uchwałami Walnego Zebrania Członków przeprowadzona co najmniej raz w roku,
 2. kontrola całokształtu SPPR  z uwzględnieniem gospodarki finansowej,
 3. występowanie w oparciu o ustalenia pokontrolne z wnioskami do Zarządu i żądanie stosownych wyjaśnień,
 4. zatwierdzenie bilansu SPPR wraz z rachunkiem zysków i strat w okresie między WZC,
 5. składanie sprawozdań z całokształtu swojej działalności na WZC oraz występowanie o udzieleniu lub nie udzieleniu absolutorium dla Zarządu SPPR,
 6. wnioskowanie do WZC o odwołanie członków funkcyjnych władz SPPR
 7. przedstawienie WZC apelacji członków władz funkcyjnych od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego,
 8. wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Zebrania Członków,
 9. Główna Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków i władz SPPR wszystkich szczebli złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw,
 10. zawieszenie w czynnościach Oddziałowych Komisji Rewizyjnych lub poszczególnych ich członków w razie stwierdzenia niewywiązywania się przez nich z powierzonych im statutowych zadań; w razie zawieszenia Oddziałowej Komisji Rewizyjnej, jej obowiązki przejmuje Główna Komisja Rewizyjna do czasu wybrania nowej na najbliższym Walnym Zebraniu Członków Oddziału.

§ 32

Zalecenia Głównej Komisji Rewizyjnej określone w formie uchwały, winny być rozpatrzone i niezwłocznie wykonane nie później niż ciągu 21 dni od daty skierowania ich do właściwego organu SPPR a odpowiedź o ich wykonaniu powinna być udzielona na piśmie. O wszelkich opóźnieniach oraz ich przyczynach Główna Komisja Rewizyjna powinna być powiadomiona na piśmie.

§ 33

Szczegółowy zakres działania Głównej Komisji Rewizyjnej określa regulamin pracy uchwalony przez Walne Zebranie Członków.


SĄD KOLEŻEŃSKI

§ 34

 1. 1         Sąd Koleżeński rozstrzyga sprawy związane z naruszeniem przez członków postanowień Statutu, regulaminów i uchwał Zarządu oraz zasad etyki w działalności kynologicznej.
 2. 2         Członkowie Sądu Koleżeńskiego nie mogą pełnić w SPPR żadnej innej funkcji.
 3. 3         Sąd Koleżeński jest wybierany przez Walne Zebranie Członków.
 4. 4         Sąd Koleżeński składa się z 3 członków, którzy wybierają spośród siebie:
 5. a)      przewodniczącego,
 6. b)      zastępcę przewodniczącego,
 7. c)      sekretarza.

§ 35

W wyniku rozstrzygnięcia sprawy Sąd Koleżeński swoim orzeczeniem może:

 1. udzielić upomnienia lub nagany,
 2. zawiesić w prawach członka na okres od 6-ciu miesięcy do 2 lat,
 3. wykluczyć z SPPR.

§ 36

 1. Sąd Koleżeński orzeka w składzie 3 jego członków zwykłą większością głosów, z których jeden, wyznaczony przez przewodniczącego Sądu Koleżeńskiego, jest przewodniczącym zespołu.
 2. Na prośbę sądzonego członka SPPR  inny członek SPPR  może pełnić rolę jego obrońcy.
 3. Od orzeczenia Sądu Koleżeńskiego przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od dnia otrzymania orzeczenia.
 4. Orzeczenia Sądu Koleżeńskiego zapadają większością głosów swoich pełnych składów.

§ 37

Orzeczenia Sądu Koleżeńskiego II instancji są ostateczne.

§ 38

 1. Sąd Koleżeński rozpatruje sprawy członków pełniących funkcje z wyboru we władzach SPPR  w pełnym składzie osobowym.
 2. od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego służy członkom funkcyjnym SPPR  prawo apelacji do Walnego Zebrania Członków, w terminie jednego miesiąca od daty otrzymania orzeczenia, złożonej za pośrednictwem Komisji Rewizyjnej. Decyzja Walnego Zebrania Członków w sprawie apelacyjnej jest ostateczna.
 3. W sprawach toczących się przeciwko członkom funkcyjnym stosuje się odpowiednio postanowienia § 37 niniejszego Statutu.
 4. Sąd Koleżeński w stosunku do członków funkcyjnych SPPR  może wystąpić o odwołanie ich z funkcji, o co występuje do WZC. Do czasu podjęcia decyzji przez WZC członek funkcyjny jest zawieszony w swoich prawach.

§ 39

Szczegółowy zakres działalności Sądu Koleżeńskiego oraz wszelkie sprawy proceduralne określa regulamin pracy Sądu Koleżeńskiego uchwalony przez Walne Zebranie Członków.

ROZDZIAŁ V

JEDNOSTKI TERENOWE

Jednostki terenowe SPPR – oddziały i ich władze

§40

 1. 1.    Dla sprawnej realizacji zadań wynikających ze statutu Zarząd Główny powołuje oddziały, wg zasad określonych w § 3 ust. 8 i § 27 ust. 1.
  1. 2.     Rozwiązanie oddziału następuje na podstawie uchwały Zarządu Głównego w przypadku:

   1) zaprzestania faktycznej działalności przez Oddział lub zmniejszenia stanu liczebnego członków poniżej liczby wymaganej dla jego powołania przez okres dłuższy niż 1 rok,

   2) złożenia przez Zarząd Oddziału wniosku o rozwiązanie Oddziału

§ 41

 1. Władzami Oddziału są władze określone w § 27 ust. 2.

2. Postanowienia § 27 ust. 7stosuje się odpowiednio.Walne Zebranie Członków Oddziału

§ 42

 1. 1.       Walne Zebranie Członków Oddziału jest najwyższą władzą Oddziału.
 2. 2.        Walne Zebranie Członków Oddziału może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
 3. 3.        Zwyczajne Walne Zebranie Członków Oddziału zwołuje się raz w roku, w terminie do 15 marca.
 4. 4.        Walne Zebranie Członków Oddziału obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.
 5. 5.       Obradami Walnego Zebrania Oddziału kieruje Prezydium w składzie: przewodniczący, wiceprzewodniczący, sekretarz.
 6. 6.        Prezydium Walnego Zebrania Oddziału wybierane jest w głosowaniu jawnym, zwykłą większością obecnych członków na okres trwania Zebrania spośród członków SPPR.
 7. 7.       O miejscu, terminie i porządku obrad Walnego Zebrania Członków Oddziału Zarząd Oddziału powiadamia członków co najmniej na 21 dni przed terminem zebrania.
 8. 8.        Uchwały Walnego Zebrania Członków Oddziału zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów obecnych członków.

§ 43

Do Walnego Zebrania Członków Oddziału należy:

 1. 1.       uchwalanie programów działania oddziału,
  1. 2.       wybór i odwoływanie władz oddziału,
  1. 3.       rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz oddziału,
  1. 4.       rozpatrywanie i zatwierdzanie wniosków Zarządu Oddziału oraz wniosków zgłoszonych na Walnym Zebraniu Członków Oddziału,
  1. 5.       rozpatrywanie wniosków Oddziałowej Komisji Rewizyjnej,
  1. 6.       podejmowanie na wniosek. Oddziałowej Komisji Rewizyjnej uchwały w przedmiocie absolutorium dla Zarządu Oddziału.

§ 44

 1. 1.       W Walnym Zebraniu Członków Oddziału biorą udział:
  a) z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni Oddziału,
  b) z głosem doradczym – przedstawiciele członków wspierających z terenu działania Oddziału oraz członkowie władz naczelnych SPPR.
  1. 2.        Walne Zebranie Członków Oddziału zwołuje Zarząd Oddziału, powiadamiając członków o jego miejscu, proponowanym porządku obrad i terminie co najmniej na 21 dni przed wyznaczonym terminem.

§ 45

 1. 1.       Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Oddziału zwołuje Zarząd Oddziału:
  1. a)      własnej inicjatywy,
  1. b)      na żądanie Zarządu Głównego,
  1. c)       na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej lub Komisji Rewizyjnej Oddziału,
  1. d)      na pisemny wniosek co najmniej 1/3 uprawnionych do głosowania członków zwyczajnych oddziału.
 2. 2.       Zarząd Oddziału jest obowiązany zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Oddziału w ciągu 30 dni od daty złożenia wniosku lub żądania, o których mowa w § 45 ust. 1 lit. b) – d).
 3. 3.       W przypadku nie zwołania przez Zarząd Oddziału Walnego Zebrania Członków Oddziału, w terminie lub trybie określonym w statucie,
  uprawnioną władzą do jego zwołania jest Komisja Rewizyjna Oddziału.
 4. 4.       Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Oddziału obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.


Zarząd Oddziału

§ 46

 1. 1.       Zarząd Oddziału kieruje działalnością SPPR na terenie swego działania.
 2. 2.        Zarząd Oddziału składa się z 5 do 10 członków.
 3. 3.       Posiedzenia Zarządu Oddziału odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż 1 raz na miesiąc.
 4. 4.       Posiedzenia Zarządu Oddziału zwołuje prezes Zarządu Oddziału z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej połowy członków Zarządu Oddziału, w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia wniosku.

§ 47

 1. 1.       Do zakresu działania Zarządu Oddziału należy:
 2. a)      wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków, Zarządu Głównego oraz Walnego Zebrania Członków Oddziału,
 3. b)      uchwalanie budżetu Oddziału i zatwierdzanie rocznego sprawozdania finansowego,
 4. c)       zarządzanie majątkiem SPPR w ramach posiadanych pełnomocnictw,
 5. d)      organizowanie działalności gospodarczej oddziału oraz nadzór i kontrola nad tą działalnością,
 6. e)      zaciąganie zobowiązań finansowych w ramach posiadanych upoważnień,
 7. f)       przyjmowanie członków zwyczajnych i wspierających,
 8. g)      kierowanie wniosków do Zarządu Głównego o przyznanie nagród członkom za działalność na rzecz SPPR,
 9. h)       uchwalanie wniosków o rozwiązanie Oddziału,
 10. i)        zwoływanie zwyczajnych i nadzwyczajnych Walnych Zebrań Członków Oddziału,
 11. j)        składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków Oddziału,
 12. k)      prowadzenie rejestru członków oddziału.
  1. 2.        Zarząd Oddziału na pierwszym posiedzeniu wybiera ze swego grona Prezydium. W skład Prezydium wchodzą:
   a) przewodniczący,
 13. b)      dwóch wiceprzewodniczących,
 14. c)       sekretarz,
 15. d)      skarbnik.
  1. 3.       Prezydium kieruje działalnością Oddziału w okresie między posiedzeniami Zarządu Oddziału. Zakres kompetencji Prezydium określa Zarząd Oddziału.
   1. 4.       Szczegółowy tryb i zasady działania Zarządów Oddziałów określa regulamin uchwalony przez Walne Zebranie Członków Oddziału.Komisja Rewizyjna Oddziału

§ 48

 1. 1.       Komisja Rewizyjna Oddziału jest władzą powołaną do sprawowania kontroli działalności Zarządu Oddziału.
  1. 2.        Komisja Rewizyjna Oddziału składa się z 2 do 3 członków.

§ 49

 1. 1.       Do kompetencji Komisji Rewizyjnej Oddziału należy:
 2. a)      kontrola działalności Oddziału,
 3. b)      współpraca z Główną Komisją Rewizyjną,
 4. c)      przedstawianie Zarządowi Oddziału uwag, wniosków i zaleceń pokontrolnych dotyczących działalności statutowej i finansowej Oddziału,
 5. d)      zgłaszanie Zarządowi Głównemu umotywowanych wniosków o uchylenie uchwał Zarządu Oddziału sprzecznych z postanowieniami prawa, statutu lub uchwałami władz nadrzędnych,
 6. e)      przedkładanie Walnemu Zebraniu Członków Oddziału sprawozdań ze swojej działalności,
 7. f)       zwołanie Walnego Zebrania Członków Oddziału w razie nie zwołania go przez Zarząd Oddziału w terminie ustalonym statutem,
 8. g)      prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Oddziału w razie stwierdzenia niewywiązywania się przez Zarząd Oddziału
  z jego statutowych obowiązków, a także prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu Oddziału,
 9. h)      składanie na Walnym Zebraniu Członków Oddziału wniosków o udzielenie (lub odmowę udzielenia) absolutorium naczelnym władzom Oddziału.
  1. 3.       Komisja Rewizyjna Oddziału jest zobowiązana przeprowadzić kontrolę działalności Zarządu Oddziału co najmniej 1 raz do roku.
   1. 4.        Członkowie Komisji Rewizyjnej Oddziału nie mogą pełnić innych funkcji we władzach SPPR.
   1. 5.       Szczegółowy tryb i zasady działania Komisji Rewizyjnych Oddziałów określa regulamin uchwalony przez Walne Zebranie Członków.

Rozdział VI

Nagrody

§ 50

Za działalność na rzecz SPPR Walne Zebranie Członków może przyznać:

1. Honorowe odznaki SPPR,
2. Dyplomy,
3. Drobne upominki.

ROZDZIAŁ VII
MAJĄTEK I FUNDUSZE SPPR  
§ 51

 1. Majątek i fundusze SPPR powstają z:
 2. a)       wpisowego,
 3. b)      składek członkowskich,
 4. c)       dotacji,
 5. d)      darowizny,
 6. e)      zapisów,
 7. f)       spadków,
 8. g)      wpływów z loterii,
 9. h)      zbiórek ulicznych,
 10. i)        dochodów z organizacji wystaw,
 11. j)        pokazów psów rasowych,
 12. k)      sympozjów,
 13. l)        dochodów ze sprzedaży praw do użytkowania,
 14. m)     oznak  do celów reklamowych,
 15. n)      działalności statutowej,
 16. o)      wszelkich wpływów uzyskiwanych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 1. SPPR   może prowadzić działalność gospodarczą, z której dochody przeznaczone będą wyłącznie na działalność statutową. Dochód z działalności gospodarczej nie podlega podziałowi między członków SPPR .
 2. Fundusze służą do prowadzenia działalności statutowej SPPR . 

§ 52

Gospodarka finansowa prowadzona jest przez Zarząd SPPR

 1. Składki członkowskie powinny być wpłacane do końca I kwartału każdego roku.
  Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki, wg zasad określonych przez Zarząd Główny. Wysokość składek ustala Walne Zebranie Członków.
 2.  Ustalony przez Walne Zebranie Członków procent kwoty pochodzącej ze składek członkowskich i innych dochodów Zarząd Oddziału odprowadza w terminie do 30 czerwca na konto Zarządu Głównego.
 3.  Zarząd Główny może wspierać finansowo oddziały.
 4. SPPR prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 53

Władze SPPR , których kadencja zakończyła się, są zobowiązani protokolarnie w ciągu 30 dni przekazać nowo-wybranym władzom /po ich ukonstytuowaniu się/ majątek i prowadzone sprawy SPPR .

ROZDZIAŁ VIII
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 54

Członek SPPR    może pełnić w Stowarzyszeniu tylko jedną funkcję.

§ 55

 1. Działalność SPPR   musi być jawna.
 2. W siedzibie Zarządu SPPR   powinny być udostępnione do wglądu zainteresowanym członkom SPPR   przepisy, regulaminy, instrukcje, uchwały, na podstawie których oparta jest działalność statutowa SPPR.

§ 56

Zmianę zapisów Statutu wnioskować mogą:

 1. Zarząd SPPR  ,
 2. Komisja Rewizyjna,
 3. 1/3 członków zwyczajnych uprawnionych do głosowania,
 4. wniosek ze zmianami w Statucie, Zarząd SPPR    przedstawia Walnemu Zebraniu Członków,
 5. projekt zmian Statutu uchwala WZC zwykłą większością głosów.

§ 57

 1. Uchwałę w sprawie rozwiązanie SPPR    i przeznaczeniu jego majątku podejmuje na zaopiniowany przez Komisję Rewizyjną wniosek Zarządu lub 1/3 członków zwyczajnych, Walne Zebranie Członków większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
 2. Majątek rozwiązanego SPPR    zostanie przekazany na cele zgodnie z uchwałą Walnego Zebrania Członków.

§ 58

W sprawach, które nie zostały uregulowanych niniejszym Statutem stosuje się odpowiednie przepisy prawa polskiego, a w szczególności ustawy  prawo o stowarzyszeniach.

§ 59

Statut niniejszy został uchwalony przez Założycieli SPPR   oraz sygnowany przez Komitet Założycielski w dniu 14 marca 2012 r. na mocy uchwały Nr 1.