Regulamin Hodowli Psów Rasowych

REGULAMIN HODOWLI PSÓW I KOTÓW RASOWYCH
I. Przepisy ogólne
§ 1
Regulamin Hodowli Psów i Kotów Rasowych wprowadza się na podstawie §28 pkt 8 Statutu
Stowarzyszenie Przyjaciół Psów Rasowych, zwanego dalej SPPR.
§ 2
Celem hodowli jest doskonalenie poszczególnych ras psów i kotów pod względem cech fizycznych, psychicznych i użytkowych z uwzględnieniem podstaw naukowych.
§ 3
Hodowcą jest członek Stowarzyszenia, prowadzący hodowlę na terenie RP, zgodnie z przepisami niniejszego Regulaminu, posiadający jedną lub więcej suk lub kotek hodowlanych oraz zatwierdzony przydomek hodowlany. Członkowie Związku mogą posiadać psy na zasadzie współwłasności.
§ 4
Nadzór nad przestrzeganiem Regulaminu Hodowli Psów i Kotów Rasowych należy do Zarządu.
§ 5
Zmiany danych.
Zmiana właściciela psa/suki, kota/kotki lub zmiana jego adresu powinna być zgłoszona do Zarządu Głównego celem weryfikacji danych.
II. Przydomki hodowlane
§ 6
1.Członek stowarzyszenia, rozpoczynający prowadzenie hodowli jest zobowiązany wystąpić o zatwierdzenie przez Zarząd przydomka hodowlanego. Przydomek zgłasza się na formularzu ( zał. nr 1).
2.Zarząd ma prawo odmówić zarejestrowania przydomka, podając hodowcy przyczynę.
3.Przydomek otrzymują wszystkie szczenięta/kocięta pochodzące z danej hodowli, bez względu na rasę.
4.Brak zarejestrowanego przydomka uniemożliwia wydanie rodowodów dla szczeniąt/kociąt.
5.Nazwę psa/kota pisze się wielkimi literami, zaś przydomek hodowlany małymi np. ARIA z Zielonego Wzgórza. Przydomek hodowlany jest pisany po nazwie psa/kota.
6.Wszystkim szczeniętom/kociętom urodzonym w jednym miocie nadaje się imiona zaczynające się na tę samą literę. Hodowca nie musi przestrzegać kolejności alfabetycznej przy nadawaniu imion szczeniętom/kociętom z kolejnych miotów.
7.W przypadku hodowli nowo rejestrowanych w SPPR przydomek hodowlany automatycznie otrzymują wszystkie psy/suki, koty/kotki rejestrowane w Księdze Wstępnej posiadane przez hodowcę.
§ 7
1. Przydomek hodowlany zarejestrowany przez Zarząd jest chroniony. Po zatwierdzeniu przydomek może być zmieniony w wyjątkowych sytuacjach, na pisemną prośbę.
2.
Przydomek hodowlany może zostać przekazany nowemu właścicielowi na zasadzie dziedziczenia lub przez zawarcie stosownej umowy. O fakcie tym należy powiadomić Zarząd Związku w terminie 14 dni od zaistnienia zdarzenia.
3. W szczególnych przypadkach, na wniosek hodowcy, hodowle mogą mieć różne przydomki.
III Kwalifikacje hodowlane
§ 8
1. Suką/kotką hodowlaną jest suka/kotka, która spełnia następujące warunki:
a) jest zarejestrowana w SPPR oraz wpisana do Księgi Rodowodowej (KR) lub Księgi
Wstępnej (KW);
b) ukończyła 12 miesięcy.
2.Do hodowli dopuszcza się wszystkie suki/kotki spełniające warunki z punktu 1. Nie jest wymagane dodatkowe potwierdzanie uprawnień hodowlanych przez SPPR.
§ 9
Licencjonowaną suką/kotką hodowlaną jest suka/kotka, która spełnia warunki z § 8 oraz do czwartego pokolenia wszyscy przodkowie posiadali udokumentowane pochodzenie rodowodowe i zaliczyła pozytywnie przegląd hodowlany.
§ 10
1. Zarząd może zawiesić uprawnienia hodowlane suki/kotki na okres co najmniej 6 miesięcy w przypadku nie stosowania się hodowcy do wymagań zawartych w niniejszym Regulaminie.
2. Suka/kotka traci uprawnienia hodowlane z dniem 31 grudnia roku, w którym ukończyła 9 lat.
3. Komisja Hodowlana, na wniosek hodowcy, może zezwolić na dalsze używanie do hodowli suki/kotki, która ukończyła 9 lat, pod warunkiem, że jest ona w bardzo dobrej kondycji.
IV. Pies/kot reproduktor
§ 11
1. Reproduktorem jest pies/kot spełniający następujące warunki:
a) jest zarejestrowany w SPPR oraz wpisany do Księgi Rodowodowej (KR) lub Księgi Wstępnej
(KW);
b) ukończył 10 miesięcy.
2.Do hodowli dopuszcza się wszystkie psy/koty spełniające warunki z punktu 1. Nie jest wymagane dodatkowe potwierdzanie uprawnień hodowlanych przez SPPR.
§ 12
Licencjonowanym reproduktorem jest reproduktor, który spełnia warunki z § 11 oraz do czwartego pokolenia wszyscy przodkowie posiadali udokumentowane pochodzenie rodowodowe i zaliczył pozytywnie przegląd hodowlany.
§ 13
1.Zarząd może zawiesić uprawnienia hodowlane reproduktora na okres nie krótszy niż 6 miesięcy w przypadku nie stosowania się właściciela do wymagań zawartych w niniejszym Regulaminie.
2.Dla reproduktorów nie ustala się górnej granicy wieku hodowlanego, ani limitu kryć.
V. Prawa i obowiązki hodowcy
§ 14
1.Hodowca ma prawo do:
1)
uzyskania porad i wszelkich informacji,
2) dostępu do listy reproduktorów zarejestrowanych w Klubie,
3) wyboru reproduktora,
4) krycia psem/kotem posiadającym rodowód innej organizacji kynologicznej;
5) odchowania wszystkich urodzonych szczeniąt,
6) zastrzeżenia że sprzedawane szczenię/kocię jest niehodowlane; zapis ten musi znaleźć się w rodowodzie.
7) otrzymania rodowodów dla szczeniąt/kociąt przed ukończeniem przez nie 12 tygodni, o ile dopełnił wszystkich formalności zgodnie przepisami niniejszego regulaminu.
2.Hodowca ma obowiązek:
1) wszczepić mikroczipy wszystkim sukom/kotkom hodowlanym, reproduktorom oraz szczeniętom/kociętom pochodzącym z hodowli;
2) rejestrować wszystkie szczenięta/kocięta z jego hodowli,
3) otoczyć opieką posiadane psy/koty, zapewnić im higieniczne warunki utrzymania i należytą pielęgnację, właściwie żywić, chronić przed przypadkowym kryciem, poddawać szczepieniom ochronnym,
4) prawidłowo odchowywać szczenięta/kocięta, dbać o ich zdrowie i prawidłową socjalizację wykonać szczepienia ochronne według wieku
5) przekazywać szczenięta/kocięta nowym nabywcom nie wcześniej niż w 7 tygodniu życia odrobaczone oraz zaszczepione odpowiednio do wieku z potwierdzeniem w książeczce zdrowia,
6) upewnić się czy pies/kot, którym zamierza kryć sukę, jest reproduktorem,
7) ograniczyć krycia suki/kotki do 1 miotu w jednym roku kalendarzowym dając jej
możliwość regeneracji po poprzednich ciążach,
8) przed kryciem suki/kotki ustalić z właścicielem reproduktora warunki rozliczenia należności za krycie,
9) najpóźniej do 7 tygodnia po urodzeniu szczeniąt/kociąt zgłosić miot do SPPR.
Używając reproduktora spoza SPPR należy dołączyć potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię rodowodu reproduktora oraz ewentualnie inne dodatkowe dokumenty potwierdzające nabycie uprawnień reproduktora,
10) opłacać składkę członkowską oraz inne należności wobec SPPR,
11) na żądanie Zarządu poddać się kontroli warunków utrzymania psów/kotów; kontrola przeprowadzana jest na koszt SPPR,
12) na żądanie Zarządu Oddziału przed wydaniem metryk miotu przedstawić do kontroli szczenięta/kocięta wraz z matką,
13) w przypadku zbycia psa/kota zarejestrowanego w SPPR poinformować SPPR o zmianie właściciela.
§ 15
Zabrania się hodowcy:
a.i.1. przekazywania szczeniąt/kociąt nabywcom bez równoczesnego wydania metryki lub rodowodu,
a.i.2. używania do hodowli suk/kotek, które nie sukami/kotkami hodowlanymi i psów/kotów, które nie są reproduktorami.
a.i.3. rozmnażania suk/kotek, które ukończyły 9 lat, a także suk/kotek w złej kondycji fizycznej,
a.i.4. rozmnażania suk/kotek i psów/kotów obciążonych chorobami i wadami
genetycznymi, a także nadmiernie agresywnych.
§ 16
Zaleca się, aby hodowca:
a.i.1. udzielał nabywcom szczeniąt/kociąt porad dotyczących prawidłowej pielęgnacji, żywienia i utrzymania psa/kota,
a.i.2. brał udział w wystawach psów/kotów rasowych oraz poddawał swoje psy/suki, kotki/koty przeglądom hodowlanym, testom psychicznym, badaniom w kierunku chorób dziedzicznych.
§ 17
Przegląd hodowlany
1.i.1. Przegląd hodowlany przeprowadzany jest na pisemny wniosek hodowcy o przyznanie psu/suce, kocie/kotce tytułu „licencjonowana suka/kotka hodowlana” lub „licencjonowany reproduktor”.
1.i.2. Przegląd hodowlany mogą przeprowadzić osoby do tego powołane
3. Do przeglądu mogą być dopuszczone jedynie psy/koty i suki/kotki, które ukończyły 12 miesięcy.
4. Po pozytywnym przeglądzie suka/pies, kotka/kot uzyskają prawo posługiwania się tytułem
„licencjonowana suka/kotka hodowlana” lub „licencjonowany reproduktor”
5. Uzyskanie tytułu „licencjonowana suka/kotka hodowlana” lub „licencjonowany reproduktor” jest wpisywane w rodowodzie.
§ 18
Rejestracja i przeglądy miotów
Aby zarejestrować miot hodowca musi:
1) zarejestrować sukę/kotkę hodowlaną, którą planuje kryć,
2) podpisać z właścicielem reproduktora potwierdzenie krycia (zał. 4)
3) w ciągu 7 tygodni od urodzenia szczeniąt/kociąt wysłać do Zarządu Głównego SPPR formularz zamówienia rodowodów dla szczeniąt/kociąt wraz z kopią potwierdzenia krycia i potwierdzeniem wpłaty na konto Zarządu Głównego SPPR odpowiedniej kwoty za rodowody.
W przypadku krycia reproduktorem nie zarejestrowanym w SPPR należy dołączyć jego czytelną kopię rodowodu,
4) imiona wszystkich szczeniąt/kociąt z danego miotu muszą zaczynać się na tą samą literę,
5) przed wysłaniem zamówienia rodowodów szczenięta/kocięta muszą być oznakowane czipem.
VI. Ekwiwalent za krycie
§ 19
Przed dokonaniem krycia, właściciel suki/kotki i właściciel reproduktora powinni ustalić warunki
rozliczenia należności za krycie i sporządzić stosowną umowę. Sprawy sporne reguluje Kodeks Cywilny. SPPR może pełnić rolę mediatora.
VII. Dokumentacja hodowlana
§ 20
Księga Rodowodowa (KR)
1. W Księdze Rodowodowej są rejestrowane wszystkie psy/suki, koty/kotki, u których są znane co
najmniej trzy pokolenia przodków tj. rodzice, dziadkowie i pradziadkowie.
2. Podstawą rejestracji jest dokument pochodzenia wydany przez dowolną organizację kynologiczną;
w innych przypadkach obowiązują odrębne przepisy.
§ 21
Rodowód
a.i.1. Rodowód wydany przez SPPR jest wypisem z Księgi Rodowodowej (KR).
a.i.2. Rodowód jest poświadczeniem pochodzenia psa/kota.
a.i.3. Rodowód może zawierać również informacje o jakości hodowlanej przodków, a w szczególności tytuły championa, wyniki prześwietleń, badań, testów psychicznych i przeglądów hodowlanych, oraz inne cechy ważne dla danej rasy.
a
.i.4. Wszystkie szczenięta/kocięta o znanym 3-pokoleniowym pochodzeniu, wywodzące się z
hodowli zarejestrowanych w SPPR otrzymują rodowody i są rejestrowane w KR.
a.i.5. Pies/suka, kot/kotka może, na wniosek hodowcy, mieć wpisaną w rodowód adnotację o wykluczeniu z hodowli.
a.i.6. Szczenięta/kocięta po rodzicach z licencją hodowlaną uzyskują rodowody z dopiskiem „elita”.
a.i.7. SPPR uznaje rodowody i metryki wydawane przez inne organizacje kynologiczne, polskie i zagraniczne, prowadzące księgi rodowodowe;
a.i.8. Karta krycia i karta miotu są podstawą do wystawienia rodowodów, które wydaje Zarząd.
§ 22
KSIĘGA WSTĘPNA (KW)
1. Księgę Wstępną prowadzi się w wypadku gdy pies/ suka, kot/kotka nie mają potwierdzonego pochodzenia.
2. Potomstwu psów/kotów z KW wydaje się Rodowody Wstępne.
3. Psa/sukę, kota/kotkę, których trzy pokolenia przodków (rodzice, dziadowie i pradziadowie) figurują w KW, wpisuje się do Polskiej Księgi Rodowodowej.
§ 23
RODOWÓD WSTĘPNY(RW)
1. Rodowód Wstępny wydany przez SPPR jest wypisem z Księgi Wstępnej
2. Rodowód Wstępny jest poświadczeniem pochodzenia psa/kota.
3. Rodowód Wstępny może zawierać również informacje o jakości hodowlanej przodków, wyniki
prześwietleń, badań, testów psychicznych i przeglądów hodowlanych, oraz inne cechy ważne dla
danej rasy. Wszystkie szczenięta/kocięta o nieznanym do trzeciego pokolenia pochodzeniu,
wywodzące się z hodowli zarejestrowanych w SPPR otrzymują rodowody wstępne i są rejestrowane w
KW, pod warunkiem, że ich rodzice zostali zarejestrowani w SPPR.
4. Pies/suka, kot/kotka może mieć, na wniosek hodowcy, wpisaną w rodowód wstępny adnotację o wykluczeniu z hodowli.
5. Karta krycia i karta miotu są podstawą do wystawienia rodowodów wstępnych, które wydaje Zarząd.
6. Rodowód wstępny otrzymuje szczenię/kocię które nie nabyło praw do rodowodu ,którego rodzice posiadają prawa hodowlane i są wpisane do KW.
§ 24
1.Rodowód , rodowód wstępny lub Wyciąg z KW , KR jest wydawany przez Zarząd SPPR odbierany przez właściciela osobiście lub korespondencyjnie.
2.Dokumentację psów/kotów zarejestrowanych w SPPR stanowią:
1) księga rodowodowa SPPR i księga wstępna SPPR w wersji elektronicznej
2) spis hodowli w formie elektronicznej
3) teczki hodowli, w których znajduje się dokumentacja hodowlana, kopie dokumentów, pochodzenia, poświadczenia krycia, zamówienia rodowodów, itp.
§ 25
1.Rodowód na podstawie wniosku o wpisanie do Księgi Rodowodowej SPPR ma prawo otrzymać
pies/suka, kot/kotka:
a)posiadający rodowód lub metrykę innego związku kynologicznego;
b) posiadający udokumentowane pochodzenie i oświadczenie właściciela o zgodności z zawartymi danymi.
2.Potomstwu psów/kotów z KW wydaje się Rodowód Wstępny
3.Pies/suka, kot/kotka, których cztery pokolenia przodków (rodzice ,dziadkowie, pradziadkowie, itp.) figurują w KW wpisuje się do Księgi Rodowodowej.
§ 26
Zmiana właściciela psa/suki, kota/kotki powinna być zgłoszona w Biurze Zarządu celem odnotowania
w rodowodzie/wyciągu z KW, na podstawie pisemnego zrzeczenia poprzedniego właściciela.
§ 27
O zagubieniu rodowodu lub wyciągu z KW właściciel psa/kota zawiadamia Zarząd, który unieważnia
zagubiony dokument i wydaje nowy z adnotacją „duplikat”.
§ 28
Testy psychiczne
1. Testy psychiczne mogą wykonywać osoby uprawnione przez Zarząd Główny Stowarzyszenia
posiadające odpowiednią wiedzę z zakresu psychologii zwierząt.
2. Test psychiczny może być wykonany u każdego psa/kota powyżej jednego roku życia,
niezależnie od rasy i płci, zgodnie z oddzielnymi wytycznymi Zarządu Głównego Stowarzyszenia.
VIII. Postanowienia końcowe
§ 29
Szczegółowe przepisy dotyczące dokumentacji hodowlanej zawarte są w załącznikach stanowiących
integralną część niniejszego Regulaminu.
§ 30
1. Do podejmowania decyzji hodowlanych w szczególnych sytuacjach upoważniony jest Zarząd Główny.
2. W przypadku naruszenia przepisów niniejszego Regulaminu przez hodowców Zarząd kieruje
sprawę do rozpatrzenia przez Sąd Koleżeński, z wyjątkami przewidzianymi w niniejszym regulaminie.
3. Wszystkie decyzje Zarządu Oddziału i Zarządu Głównego muszą mieć formę pisemną wraz z uzasadnieniem.
4. We wszystkich przypadkach:
a.i.8.1) organem odwoławczym od decyzji Zarządu Oddziału jest Zarząd Główny Stowarzyszenia,
a.i.8.2) organem odwoławczym od decyzji Zarządu Głównego jest Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.
a.i.8.3) Decyzje Walnego Zebrania Członków SPPR są ostateczne.
5. W przypadku ustania członkostwa właściciela teczka hodowli jest przechowywane przez 5 lat
licząc od końca roku, w którym ustało członkostwo, natomiast dane jego psów/suk, kotów/kotek pozostają bezterminowo wpisane w KR lub KW.
§ 31
W wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych dobrem hodowli psa/kota rasowego, decyzje
wykraczające poza zakres ustalony w niniejszym Regulaminie podejmuje Zarząd.
§ 32
Kwestię odpłatności wynikających z niniejszego regulaminu reguluje tabela opłat zatwierdzana przez Zarząd.
Regulamin został opracowany zgodnie z postanowieniami Zarządu.
§ 34
Regulamin wchodzi w życie z dniem 10 sierpnia 2012 r.
Załączniki:
Nr 1 – Deklaracja członkowska
Nr 2 – Wniosek o rejestrację przydomka hodowlanego w SPPR
Nr 4 – Karta krycia
Nr 5 – Karta miotu
Nr 6 – Wniosek o rejestrację psa w SPPR
Nr 7 – Załącznik A do wniosku o rejestrację psa/kota
Nr 8 – Karta przeglądu kwalifikacyjnego